Comunitat educativa

 ALUMNAT

L'alumnat és el principal protagonista del propi creixement, intervenen activament en la vida de l'escola segons les exigències de l'edat, i hi assumeix responsabilitats proporcionades a llur capacitat.

PERSONAL DOCENT

El professorat constitueix un sector fonamental en la comunitat educativa, i juga un paper decisiu en la vida de l'escola. Orienta i ajuda l'alumnat en el procés educatiu i complementa així l'acció formativa de les famílies.


PERSONAL NO DOCENT (PAS)

El personal d'administració i serveis realitza tasques i assumeix responsabilitats molt diverses, totes al servei de la comunitat educativa i en col·laboració amb la Fundació, l'Equip Directiu, la direcció del centre, el professorat, l'alumnat i les famílies.

AMPA

Les famílies de l'alumnat han exercit el dret a decidir l'educació que desitgen per als/les seus/ves fills/es quan han escollit l'escola i han esdevingut membres de la comunitat educativa. La seva col·laboració activa en la tasca formativa del centre es realitza, sobretot, a través de l'Associació de Pares i Mares.